ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN B2C

1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

 

1.1       Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn de hierna volgende algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van toepassing op overeenkomsten met Sip-Well en diensten die door Sip-Well n.v. Technologielaan 3, 1840 Londerzeel, ingeschreven in het KBO onder het ondernemingsnummer 0450.274.592  (hierna genoemd “S.-W.”), worden verzekerd. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die online via de webshop (de “Webshop”) op www.belmio.com (hierna “de Website”) worden gesloten.

 

1.2       Door (een) overeenkomst(en) met S.-W. aan te gaan (al dan niet via de Webshop), aanvaardt de koper integraal en onvoorwaardelijk deze Algemene Voorwaarden die zich op de achterzijde van de bestelbon bevinden en op de Website, bevestigt hij deze te hebben gelezen en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de koper.

 

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1       Een overeenkomst aangegaan tussen partijen treedt pas in werking vanaf het ogenblik dat zowel de koper als S.-W. de bestelbon hebben ondertekend of de koper de bestelling via de Webshop geplaatst heeft.

3. Aanbod en Prijs

3.1       S.-W. verkoopt koffiecapsules “Belmio” zoals omschreven in de bestelbon of op de Website. Afbeeldingen van de Sipwell-goederen op de Website zijn louter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet begrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

3.2       De prijzen vermeld op de bestelbon en de Webshop zijn in euro, inclusief BTW en eventuele toepasselijke taksen.

3.3       S.-W. behoudt zich het recht voor om de prijs van de aangeboden goederen te allen tijde te wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt de prijs die vermeld stond op de Website op het ogenblik van bestelling of op de bestelbon.

4. Levering

4.1       S.-W. verbindt zich ertoe de door de koper bestelde goederen te leveren op het in de bestelbon of via de Webshop door de koper aangeduide adres.

4.2       Levering geschiedt binnen de op de orderbevestiging vermelde termijn.

4.3       De koper is verplicht om de door S.-W. geleverde goederen op het afgesproken tijdstip van levering in ontvangst te nemen en daarvoor de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd op het door de koper aangeduide adres. Ingeval de koper de goederen niet in ontvangst kan nemen op het afgesproken tijdstip, behoudt S.-W. zich het recht voor om een forfaitaire verplaatsingskost van 25 € aan te rekenen.

4.4       Indien S.-W. niet tegemoet kan komen aan de vooropgestelde leveringstermijn, zal S.-W. de koper hiervan per e-mail op de hoogte brengen. De koper heeft in dat geval het recht om S.-W. te verzoeken om de levering alsnog te verrichten binnen een aanvullende termijn van maximaal 1 maand.

 

 

4.5       Indien de koper de vooropgestelde leveringstermijn wenst uit te stellen, dient hij hiervoor een aanvraag tot uitstel van levering in. Een aanvraag tot uitstel van levering moet ten minste 8 werkdagen voor de geplande leveringsdatum door de koper schriftelijk aan S.-W worden gedaan. In geval van uitstel zullen de koper en S.-W. in overleg een nieuwe datum voor levering vaststellen zonder dat deze langer dan 1 maand na de bestelling kan plaatsvinden.

4.6       Indien de koper geen tijdige aanvraag tot uitstel van levering gericht heeft aan S.-W. en de goederen op het moment van de levering niet door de koper in ontvangst worden genomen, is S.-W. gerechtigd om de goederen voor rekening en risico en op kosten van de koper op te slaan. S.-W. behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist, zijn de kosten hiervoor ten laste van de koper.

4.7       S.-W. behoudt zich het recht voor de levering op te schorten wegens een inbreuk door de koper op de verplichtingen vervat in deze Algemene Voorwaarden. Een opschorting van de levering heeft niet automatisch tot gevolg dat de overige bepalingen van de overeenkomst worden opgeschort of dat de overeenkomst in haar geheel beëindigd wordt.

5. Prijs en betaling

5.1       De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, tevens de kosten van de verpakking ervan.

5.2       De koper is verplicht de koopprijs contant te betalen na de factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

5.3       Wanneer de koper de factuur niet ten laatste op de vervaldag betaalt, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling conventionele verwijlinteresten verschuldigd tot beloop van 10% per jaar. Indien 15 werkdagen na het versturen van de ingebrekestelling door S.-W. het factuurbedrag nog steeds niet betaald is, is de koper bovendien een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd.

5.4       Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling zijdens S.-W., is S.-W. bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door S.-W. geleden schade.

6. Kwaliteit en garantie

6.1       S.-W. staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

6.2       De koper verbindt zich ertoe de goederen bij de levering onmiddellijk te onderzoeken en na te gaan of de geleverde goederen overeenstemmen met de overeengekomen bestelling. Eventuele zichtbare gebreken dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 2 werkdagen na levering schriftelijk aan S.-W. te worden gemeld.

6.3       De koper dient elk verborgen gebrek binnen een termijn van 8 werkdagen na de vaststelling ervan schriftelijk aan S.-W. mee te delen, bij gebreke waaraan de koper zijn recht verliest om een vordering op grond van een verborgen gebrek tegen S.-W. in te stellen.

 

6.4       Klachten wegens zichtbare of verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. Defecten die het resultaat zijn van normale slijtage of van ongepast gebruik door de koper, of door externe oorzaken en defecten die zich voordoen nadat de goederen gewijzigd of hersteld werden door andere personen dan de technici van S.-W., worden niet gedekt door de garantie. De garantie dekt slechts de goederen die door S.-W. gefabriceerd worden. Andere goederen dan S.-W.-goederen worden enkel gewaarborgd door hun fabrikanten in overeenstemming met de bepalingen die zij voorzien.

6.5       De aansprakelijkheid van S.-W. is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van het goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van S.-W.

6.6       Iedere verdergaande aansprakelijkheid van S.-W. voor directe of indirecte schade hoe dan ook genaamd is uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Klachten

7.1       Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en geringe verschillen kunnen geen grond voor klachten opleveren.

7.2       Klachten betreffende de levering dienen binnen de 5 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven aan S.-W. ter kennis te worden gebracht en zulks alleen voor zover de goederen waarop de klachten betrekking hebben zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.

7.3       Klachten betreffende de factuur dienen binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven aan S.-W. ter kennis te worden gebracht. Het melden van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen noch op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk.

7.4.      Ingeval van een gerechtvaardigde klacht zal S.-W. opnieuw tot levering overgaan binnen 30 dagen nadat de goederen door haar terug zijn ontvangen.

7.5       Gerechtvaardigde klachten geven de koper nimmer recht op schadevergoeding.

8. Eigendomsovergang en risico

8.1       De eigendom van en het risico voor de goederen zullen op de koper overgaan bij levering als bedoeld in artikel 4.

8.2       Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopprijs met eventueel bijkomende kosten voldaan heeft, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt S.-W. zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra de koper aan zijn verplichtingen jegens S.-W. heeft voldaan.

8.3       Indien er bij S.-W. gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de koper, is S.-W. bevoegd de levering van de goederen als bedoeld in artikel 4 uit te stellen tot dat de koper afdoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door S.-W. door deze vertraagde levering geleden en nog te lijden schade.

9. Aansprakelijkheid

9.1       In geen enkel geval zal S.-W. aansprakelijk zijn voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan nalatigheid of foutief gebruik door de koper van de geleverde goederen of door wijzigingen aan de geleverde goederen die aangebracht zijn door de koper. De koper is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit zijn fout of nalatigheid bij het gebruik van de goederen en de Website, waarbij S.W. zich het recht voorbehoudt om de schade die zij hierdoor lijdt integraal te verhalen op de koper.

9.2       S.-W. wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige immateriële, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, financieel verlies, onderbreking aan de werkzaamheden, verlies van gegevens of vorderingen van derden...), behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout van S.-W.

9.3       De totale aansprakelijkheid van S.-W. is in elk geval beperkt tot de onder de overeenkomst gefactureerde en effectief betaalde bedragen.

10. Herroepingsrecht

10.1     Ingeval van verkoop op afstand via de Webshop, heeft de koper het recht deze aankoop te herroepen zonder opgave van redenen (het ‘Herroepingsrecht’) binnen een termijn van veertien kalenderdagen die ingaat na de dag dat de koper het bestelde artikel fysiek in bezit neemt. Het Herroepingsrecht kan uitgeoefend worden aan de hand van een ingevuld modelformulier dat beschikbaar is op

[http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf] of via een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt.

 

10.2     Indien de koper gebruik maakt van het Herroepingsrecht, dient de koper de geleverde goederen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop de koper de beslissing tot herroeping heeft meegedeeld terug te bezorgen.

10.3     S.-W. vergoedt alle door de koper uitgevoerde betalingen, inclusief desgevallend de leveringskosten (voor zover deze niet hoger zijn dan de door S.-W. geboden goedkoopste leveringsmogelijkheid), gebruikmakend van het zelfde betalingsmiddel als waarmee de geleverde goederen werden betaald door de koper. S.-W. kan de terugbetaling uitstellen tot de goederen die het voorwerp uitmaken van het Herroepingsrecht door S.-W. werden ontvangen of de koper aantoont dat deze goederen verzonden werden.

10.4     De geleverde goederen dienen te worden teruggegeven in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie.

10.5     Het Herroepingsrecht geldt voor:

-      de levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

-      de levering van artikelen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

11. Verwerking van persoonsgegevens

11.1     De persoonsgegevens van de koper worden in het klantenbestand van S.-W. opgenomen en verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor het klantenbeheer, de uitvoering van dit contract en voor direct marketing doeleinden wat de koper toelaat op de hoogte te blijven van de nieuwste diensten en producten van S.-W. Deze gegevens zullen enkel en alleen worden aangewend door S.-W. en niet aan derden worden doorgegeven.

11.2     Door deze bepalingen te aanvaarden, stemt de koper in met het gebruik van de gegevens overeenkomstig de hierboven beschreven voorwaarden. De koper kan zijn recht van toegang, verbetering en verzet ten aanzien van deze gegevens kosteloos uitoefenen bij de verantwoordelijke voor de verwerking: Sip-Well n.v., Technologielaan 3, 1840 Londerzeel.

11.3     Ingeval de koper zich heeft geregistreerd bij de Webshop is de koper zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn of haar log-in gegevens en paswoord.

12. Overmacht

12.1     De in artikel 4 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke S.-W. door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.

12.2     Ingeval van overmacht hebben S.-W. en de koper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in overleg een regeling te treffen zonder hierbij een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

12.3     Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij. De volgende gevallen worden als overmacht beschouwd, zonder hiertoe beperkt te zijn: elektriciteits-of telecommunicatiestoornissen, natuurrampen, uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, staking of lock-out en interventie door de overheid. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken.

12.4     Indien door overmacht de levering meer dan 2 maanden vertraagd wordt zijn zowel S.-W. als de koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft S.-W. recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

13. Ontbinding

13.1     Onverminderd het bepaalde in artikel 5 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard dan wel de koper zich in een toestand van staking van betaling, insolvabiliteit of vereffening bevindt of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

13.2     Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen opeisbaar. De koper is alsdan aansprakelijk voor de door S.-W. geleden schade onder meer bestaande uit winstderving.

14. Faling, vereffening, overname

14.1     Ingeval van faling, vereffening of overname, stelt de koper S.-W. hiervan onmiddellijk op de hoogte zodat de Sipwell-goederen steeds en zonder bijkomende voorwaarden ter beschikking kunnen gesteld worden van S.-W. De koper onderneemt hiervoor alle acties, hetzij rechtstreeks door hemzelf, dan wel door bemiddeling van de curator, de overnemer,...

14.2     Wanneer één partij zich in een insolventieprocedure bevindt, worden wederzijdse schulden en vorderingen gecompenseerd.

15. Splitsbaarheid

15.1.    Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

 

16. Betwistingen

16.1     Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomsten gesloten met S.-W. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. Afhankelijk van het bedrag zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en het vredegerecht van het kanton Meise exclusief bevoegd voor alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit enige contractuele relatie met S.-W., met inbegrip van betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van de koper, indien deze een consument is in de zin van artikel I.1.°2 van het Wetboek Economisch Recht om een rechtsvordering in te stellen tegen S.-W. voor de rechtbank van de plaats waar de consument woonplaats heeft.

 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN B2B

1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

 

1.1       Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn de hierna volgende algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van toepassing op overeenkomsten met Sip-Well en diensten die door Sip-Well n.v. Technologielaan 3, 1840 Londerzeel, ingeschreven in het KBO onder het ondernemingsnummer 0450.274.592  (hierna genoemd “S.-W.”), worden verzekerd. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die online via de webshop (de “Webshop”) op www.belmio.com (hierna “de Website”) worden gesloten.

 

1.2       Door (een) overeenkomst(en) met S.-W. aan te gaan (al dan niet via de Webshop), aanvaardt de koper integraal en onvoorwaardelijk deze Algemene Voorwaarden die zich op de achterzijde van de bestelbon bevinden en op de Website, bevestigt hij deze te hebben gelezen en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de koper.

 

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1       Een overeenkomst aangegaan tussen partijen treedt pas in werking vanaf het ogenblik dat zowel de koper als S.-W. de bestelbon hebben ondertekend of de koper de bestelling via de Webshop geplaatst heeft.

3. Aanbod en Prijs

3.1       S.-W. verkoopt koffiecapsules “Belmio” zoals omschreven in de bestelbon of op de Website. Afbeeldingen van de Sipwell-goederen op de Website zijn louter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet begrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

3.2       De prijzen vermeld op de bestelbon en de Webshop zijn in euro, inclusief BTW.

3.3       S.-W. behoudt zich het recht voor om de prijs van de aangeboden goederen te allen tijde te wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt de prijs die vermeld stond op de Website op het ogenblik van bestelling of op de bestelbon.

4. Levering

4.1       S.-W. verbindt zich ertoe de door de koper bestelde goederen te leveren op het in de bestelbon of via de Webshop door de koper aangeduide adres.

4.2       Levering geschiedt binnen de op de orderbevestiging vermelde termijn.

4.3       De koper is verplicht om de door S.-W. geleverde goederen op het afgesproken tijdstip van levering in ontvangst te nemen en daarvoor de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd op het door de koper aangeduide adres. Ingeval de koper de goederen niet in ontvangst kan nemen op het afgesproken tijdstip, behoudt S.-W. zich het recht voor om een forfaitaire verplaatsingskost van 25 € aan te rekenen.

4.4       Indien S.-W. niet tegemoet kan komen aan de vooropgestelde leveringstermijn, zal S.-W. de koper hiervan per e-mail op de hoogte brengen. De koper heeft in dat geval het recht om S.-W. te verzoeken om de levering alsnog te verrichten binnen een aanvullende termijn van maximaal 1 maand.

 

 

4.5       Indien de koper de vooropgestelde leveringstermijn wenst uit te stellen, dient hij hiervoor een aanvraag tot uitstel van levering in. Een aanvraag tot uitstel van levering moet ten minste 8 werkdagen voor de geplande leveringsdatum door de koper schriftelijk aan S.-W worden gedaan. In geval van uitstel zullen de koper en S.-W. in overleg een nieuwe datum voor levering vaststellen zonder dat deze langer dan 1 maand na de bestelling kan plaatsvinden.

4.6       Indien de koper geen tijdige aanvraag tot uitstel van levering gericht heeft aan S.-W. en de goederen op het moment van de levering niet door de koper in ontvangst worden genomen, is S.-W. gerechtigd om de goederen voor rekening en risico en op kosten van de koper op te slaan. S.-W. behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist, zijn de kosten hiervoor ten laste van de koper.

4.7       S.-W. behoudt zich het recht voor de levering op te schorten wegens een inbreuk door de koper op de verplichtingen vervat in deze Algemene Voorwaarden. Een opschorting van de levering heeft niet automatisch tot gevolg dat de overige bepalingen van de overeenkomst worden opgeschort of dat de overeenkomst in haar geheel beëindigd wordt.

5. Prijs en betaling

5.1       De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, tevens de kosten van de verpakking ervan.

5.2       De koper is verplicht de koopprijs contant te betalen na de factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

5.3       Wanneer de koper de factuur niet ten laatste op de vervaldag betaalt, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling conventionele verwijlinteresten verschuldigd tot beloop van 10% per jaar. Indien 15 werkdagen na het versturen van de ingebrekestelling door S.-W. het factuurbedrag nog steeds niet betaald is, is de koper bovendien een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd.

5.4       Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling zijdens S.-W., is S.-W. bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door S.-W. geleden schade.

6. Kwaliteit en garantie

6.1       S.-W. staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

6.2       De koper verbindt zich ertoe de goederen bij de levering onmiddellijk te onderzoeken en na te gaan of de geleverde goederen overeenstemmen met de overeengekomen bestelling. Eventuele zichtbare gebreken dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 2 werkdagen na levering schriftelijk aan S.-W. te worden gemeld.

6.3       De koper dient elk verborgen gebrek binnen een termijn van 8 werkdagen na de vaststelling ervan schriftelijk aan S.-W. mee te delen, bij gebreke waaraan de koper zijn recht verliest om een vordering op grond van een verborgen gebrek tegen S.-W. in te stellen.

 

6.4       Klachten wegens zichtbare of verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. Defecten die het resultaat zijn van normale slijtage of van ongepast gebruik door de koper, of door externe oorzaken en defecten die zich voordoen nadat de goederen gewijzigd of hersteld werden door andere personen dan de technici van S.-W., worden niet gedekt door de garantie. De garantie dekt slechts de goederen die door S.-W. gefabriceerd worden. Andere goederen dan S.-W.-goederen worden enkel gewaarborgd door hun fabrikanten in overeenstemming met de bepalingen die zij voorzien.

6.5       De aansprakelijkheid van S.-W. is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van het goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van S.-W.

6.6       Iedere verdergaande aansprakelijkheid van S.-W. voor directe of indirecte schade hoe dan ook genaamd is uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Klachten

7.1       Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en geringe verschillen kunnen geen grond voor klachten opleveren.

7.2       Klachten betreffende de levering dienen binnen de 5 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven aan S.-W. ter kennis te worden gebracht en zulks alleen voor zover de goederen waarop de klachten betrekking hebben zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.

7.3       Klachten betreffende de factuur dienen binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven aan S.-W. ter kennis te worden gebracht. Het melden van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de prijs uit te stellen noch op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk.

7.4.      Ingeval van een gerechtvaardigde klacht zal S.-W. opnieuw tot levering overgaan binnen 30 dagen nadat de goederen door haar terug zijn ontvangen.

7.5       Gerechtvaardigde klachten geven de koper nimmer recht op schadevergoeding.

8. Eigendomsovergang en risico

8.1       De eigendom van en het risico voor de goederen zullen op de koper overgaan bij levering als bedoeld in artikel 4.

8.2       Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopprijs met eventueel bijkomende kosten voldaan heeft, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt S.-W. zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra de koper aan zijn verplichtingen jegens S.-W. heeft voldaan.

8.3       Indien er bij S.-W. gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de koper, is S.-W. bevoegd de levering van de goederen als bedoeld in artikel 4 uit te stellen tot dat de koper afdoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door S.-W. door deze vertraagde levering geleden en nog te lijden schade.

9. Aansprakelijkheid

9.1       In geen enkel geval zal S.-W. aansprakelijk zijn voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan nalatigheid of foutief gebruik door de koper van de geleverde goederen of door wijzigingen aan de geleverde goederen die aangebracht zijn door de koper. De koper is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit zijn fout of nalatigheid bij het gebruik van de goederen en de Website, waarbij S.W. zich het recht voorbehoudt om de schade die zij hierdoor lijdt integraal te verhalen op de koper.

9.2       S.-W. wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige immateriële, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, financieel verlies, onderbreking aan de werkzaamheden, verlies van gegevens of vorderingen van derden...), behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout van S.-W.

9.3       De totale aansprakelijkheid van S.-W. is in elk geval beperkt tot de onder de overeenkomst gefactureerde en effectief betaalde bedragen.

10. Verwerking van persoonsgegevens

10.1     De persoonsgegevens van de koper worden in het klantenbestand van S.-W. opgenomen en verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor het klantenbeheer, de uitvoering van dit contract en voor direct marketing doeleinden wat de koper toelaat op de hoogte te blijven van de nieuwste diensten en producten van S.-W. Deze gegevens zullen enkel en alleen worden aangewend door S.-W. en niet aan derden worden doorgegeven.

10.2     Door deze bepalingen te aanvaarden, stemt de koper in met het gebruik van de gegevens overeenkomstig de hierboven beschreven voorwaarden. De koper kan zijn recht van toegang, verbetering en verzet ten aanzien van deze gegevens kosteloos uitoefenen bij de verantwoordelijke voor de verwerking: Sip-Well n.v., Technologielaan 3, 1840 Londerzeel.

10.3     Ingeval de koper zich heeft geregistreerd bij de Webshop is de koper zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn of haar log-in gegevens en paswoord.

11. Overmacht

11.1     De in artikel 4 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke S.-W. door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.

11.2     Ingeval van overmacht hebben S.-W. en de koper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in overleg een regeling te treffen zonder hierbij een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

11.3     Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij. De volgende gevallen worden als overmacht beschouwd, zonder hiertoe beperkt te zijn: elektriciteits-of telecommunicatiestoornissen, natuurrampen, uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, staking of lock-out en interventie door de overheid. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken.

11.4     Indien door overmacht de levering meer dan 2 maanden vertraagd wordt zijn zowel S.-W. als de koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft S.-W. recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

12. Ontbinding

12.1     Onverminderd het bepaalde in artikel 5 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard dan wel de koper zich in een toestand van staking van betaling, insolvabiliteit of vereffening bevindt of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

12.2     Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen opeisbaar. De koper is alsdan aansprakelijk voor de door S.-W. geleden schade onder meer bestaande uit winstderving.

13. Faling, vereffening, overname

13.1     Ingeval van faling, vereffening of overname, stelt de koper S.-W. hiervan onmiddellijk op de hoogte zodat de Sipwell-goederen steeds en zonder bijkomende voorwaarden ter beschikking kunnen gesteld worden van S.-W. De koper onderneemt hiervoor alle acties, hetzij rechtstreeks door hemzelf, dan wel door bemiddeling van de curator, de overnemer,...

13.2     Wanneer één partij zich in een insolventieprocedure bevindt, worden wederzijdse schulden en vorderingen gecompenseerd.

14. Splitsbaarheid

14.1.    Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

15. Betwistingen

15.1     Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomsten gesloten met S.-W. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. Afhankelijk van het bedrag zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en het vredegerecht van het kanton Meise exclusief bevoegd voor alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit enige contractuele relatie met S.-W., met inbegrip van betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.